Zespół


KIEROWNIK PROJEKTU


prof. dr hab. Grażyna Jurkowlaniec
http://www.ihs.uw.edu.pl/spis-pracownikow/grazyna-jurkowlaniec/

Profesor w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (magisterium 1995; doktorat 2000, habilitacja 2009). Interesuje się sztuką i historiografią artystyczną późnego średniowiecza i epoki nowożytnej ze szczególnym uwzględnieniem ikonografii, funkcji, a także rolą obrazów w sporach wyznaniowych.

W ramach grantu zajmuje się polskimi odbiorcami rycin włoskich, a także wyposażeniem graficznym druków produkowanych w Królestwie Polskim i Prusach Książęcych w 2. połowie XVI wieku.

Wybrane publikacje:
– The Agency of Things in Medieval and Early Modern Art. Materials, Power and Manipulation, red. Grażyna Jurkowlaniec, Ika Matyjaszkiewicz, Zuzanna Sarnecka, New York: Routledge 2018
– Geneza i recepcja drzeworytów na kartach tytułowych kazań Lutra o sakramentach z 1519 roku, „Rocznik Historii Sztuki”, 42: 2017, s. 21-42
– Konfessionelle Bilder? Die Lutherbibel und die Bibelillustrationen des 16. Jahrhunderts in Polen, [w:] Der Luthereffekt im östlichen Europa. Geschichte, Kultur, Erinnerung, red. Joachim Bahlke, Beate Störtkuhl, Matthias Weber, Berlin: DeGruyter Oldenbourg, 2017, s.  197-209
– Sprawczość rycin. Rzymska twórczość graficzna Tomasza Tretera i jej europejskie oddziaływanie, Kraków: Universitas 2017
– An Encyclopaedia of the Catholic Faith dedicated to Mark Sittich von Hohenems IV: an unknown engraving by Natale Bonifacio and Gijsbert van Veen republished by Giacomo Lauro, „Barockberichte”, 64: 2016, s. 69-81
– (wspólnie z Marią Crăciun), Visual cultures, [w:] A Companion to the Reformation in Central Europe, red. Howard Louthan, Graeme Murdock, Leiden: Brill, 2015, s. 412-450 ‹Brill’s Companions to the Christian Tradition, 61›


WYKONAWCY


dr Joanna Sikorska

Kurator Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Narodowego w Warszawie, wykładowca w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego.

Pracę doktorską poświęciła badaniom nad polskimi relikwiarzami puszkowymi, które stanowiły specyfikę polskiego złotnictwa w późnym średniowieczu i w czasach nowożytnych. Obecnie jej zainteresowania badawcze koncentrują się na grafice XV i XVI wieku, jej recepcji i relacjach z innymi dziedzinami sztuki. Jest autorką i współautorką wystaw, m.in. Albrecht Dürer. Znaczenie i oddziaływanie jego grafiki w XVI wieku (Muzeum Narodowe w Warszawie 2002); Mistrzowie pastelu. Od Marteau do Witkacego. Kolekcja Muzeum Narodowego w Warszawie (Muzeum Narodowe w Warszawie, 2015–2016).

Wybrane publikacje:
– Odbiorcy grafiki w Królestwie Polskim. Próba charakterystyki zjawiska (XV wiek – początek XVI wieku), [w:] Procesy przemian w sztuce średniowiecznej, red. Rafał Eysymontt, Romuald Kaczmarek, Warszawa: Stowarzyszenie Historyków Sztuki, 2014, s. 269-277
– Schongauerowskie echo w Herbarzu Marcina Siennika / Schongauer’s echo in the Polish Herbal of 1568 by Marcin Siennik, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie” / „Journal of the National Museum in Warsaw”, NS 37: 2012, s. 101-110
– Relikwiarze puszkowe w Polsce, Warszawa: DiG, 2010
– Miedzioryt XV wieku i jego odrębność w sztuce późnego średniowiecza: problemy badawcze, „Biuletyn Historii Sztuki”, 80: 2008, s. 113-139


mgr Marcin Bogusz

Historyk (magisterium w Instytucie Historycznym UW 2012; studia częściowe w Centre d’Études Supérieures de Civilisation Médiévale w Poitiers 2009/2010) i historyk sztuki (magisterium w Instytucie Historii Sztuki UW 2017). Od 2012 doktorant na Wydziale Historycznym UW, gdzie przygotowuje dysertację Wyposażenie graficzne wczesnych druków krakowskich (1475–1547) pod kierunkiem prof. dr. hab. Sławomira Gawlasa i dr hab. Grażyny Jurkowlaniec.

W ramach grantu zajmuje się wyposażeniem graficznym krakowskich druków historiograficznych oraz obrazami na papierze wymienianych w testamentach mieszczan krakowskich z 2 połowy XVI w.

Publikacje:
– Kto może zostać patronem opactwa? Kilka uwag o budowaniu pamięci historycznej w opactwie Saint-Denis w XII wieku, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauki Społeczne”, 12: 2016, s. 31–56
– Sny i wizje w Historia Karoli Magni et Rotholandi [w:] Sen, marzenie, zaświaty w literaturze i kulturze, t. II: Kultura, red. P. Poterała, K. Ossowska, M. Sadowski, Łódź 2017, s. 35–54 ‹Analecta Literackie i Językowe, 7›


mgr Magdalena Herman

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki UW (2014), doktorantka na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod kierunkiem dr hab. Grażyny Jurkowlaniec przygotowuje rozprawę poświęconą kolekcji rycin Jana Ponętowskiego. Jej zainteresowania badawcze dotyczą kolekcjonerstwa i funkcji grafiki w 2 połowie XVI wieku.

W ramach grantu zajmuje się zestawem klocków drzeworytniczych, który był kopiowany oraz używany do ilustrowania krakowskich modlitewników od końca XVI po XVIII stulecie.

Od 2017 roku jest ponadto kierownikiem indywidualnego projektu badawczego „Kolekcja rycin Jana Ponętowskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej” (Preludium 11, 2016/21/N/HS2/02659).

Publikacje:
– Marzenna Ciechańska, Magdalena Herman, Dorota Dzik-Kruszelnicka, A Collection of 18th-century Chinese Wall Coverings at the Wilanów Palace, Poland. A Historical, Technological and Conservation Research Project, w: Investigation and Conservation of East Asian Cabinets in Imperial Residences (1700-1900). Lacquerware, Porcelain, Paper & Wall Hangings, red. Gabriela Kirst, Elfried Iby, Wien: Böhlau, 2017 ‹Konservierungswissenschaft. Restaurierung. Technologie, 15›
– „Osobista wizja” Stanisława Herakliusza Lubomirskiego w kościele Bernardynów na Czerniakowie, w: Artyści znad jezior lombardzkich w nowożytnej Europie. Artisti dei laghi lombardi nell’Europa moderna, red. Mariusz Smoliński, Renata Sulewska, Warszawa: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, s. 133-141
– Ad limina Apostolorum? Podróż Stanisława Herakliusza do Rzymu w 1687 roku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, 20: 2013, nr 2 (40), s. 79-95
– Portal główny kościoła Dominikanów w Krakowie. Zniszczenia i restauracje w XIX wieku, w:  Sztuka w kręgu krakowskich dominikanów, red. Anna Markiewicz, Marcin Szyma, Marek Walczak, Kraków: Esprit, 2013, s. 347-366 ‹Studia i Źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego, 13›


mgr Marek Płuciniczak

Absolwent historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim, kierownik Działu Edukacji w Muzeum Narodowym w Warszawie. Od 2015 roku doktorant na Wydziale Historycznym, gdzie pod opieką prof. Antoniego Ziemby przygotowuje pracę doktorską dotyczącą roli kopii w piśmiennictwie o sztuce i praktykach kolekcjonerskich na północy Europy w XVI i XVII wieku.

Jego zainteresowania badawcze skupiają się na wczesnej grafice niemieckiej, jej funkcjach oraz recepcji w innych technikach artystycznych.

Publikacje:
– Projekty rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie na przykładzie wybranych koncepcji z lat 60 i 90. XX wieku, „Rerum Artis. Rocznik Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego”, 6: 2011, s. 6–39
– W kręgu modernistycznej utopii. Plany rozbudowy Muzeum Narodowego w Warszawie między 1945 a 1972 rokiem, w: „Na wieczną rzeczy pamięć…” Gmach Muzeum Narodowego w Warszawie, kat. wyst., red. Piotr Kibort, Warszawa 2017, s. 76-93.


WSPÓŁPRACOWNICY


dr Piotr Kopszak

Kustosz w Zbiorach Sztuki Polskiej Muzeum Narodowego w Warszawie w latach 1991- 2010 i wydawca. Zajmuje się głównie dziewiętnastowiecznym malarstwem polskim, zwłaszcza sztuką Olgi Boznańskiej. Był komisarzem wystaw dotyczących malarstwa polskiego ok. 1900 (ostatnio, wraz z Alison Smith i Andrzejem Szczerskim Symbolism in Poland and Britain w Tate Britain w 2009). Napisał pracę doktorską na temat krytyki Teodora de Wyzewa oraz kilka popularnych książek o malarstwie polskim (Wojciech Gerson, Jan Stanisławski, Teodor Axentowicz i Olga Boznańska). Jest też autorem jedynego polskiego tłumaczenia książki Waltera Patera Renaissance.

W latach 2012-2014 koordynował realizację unijnego projektu Partage Plus w MNW. Administruje Cyfrowym Muzeum Narodowym w Warszawie. Ostatnio współpracował z projektami z zakresu humanistyki cyfrowej: „Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864-1894” (https://pnamc.ehum.psnc.pl/) i „Nowy Korbut. Adam Mickiewicz bibliografia podmiotowa”. Wraz z Ewą Walasek prowadzi Wydawnictwo Kle (http://okle.pl).


mgr Aleksandra Fedorowicz-Jackowska

Absolwentka Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego (2010) oraz Universiteit Utrecht (2012), doktorantka Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Autorka projektu graficznego bazy danych i strony internetowej.